شعر

شعر نو : اصغر فضل علی – نسیم

شعر نو : اصغر فضل علی – نسیم

نسیمی بهاری امد هر حیاط هوایی منزه، معطر نقاط که هر بامدادی چنین روز نو بَه نو روزرا خُرمی با