شعر نو | اشعار فارسی شاعران معاصر
شعر

شعر نو : حسین ربیعی – رقص پروانه

شعر نو : حسین ربیعی – رقص پروانه

آخر قصه شهنامه شنیدیم خوش است آخر قصه ی ما باز ، شنیدن دارد رمز چاه و راز زندان را